Bærekraft – Murisør

Bærekraft

Les mer om vårt kontinuerlige fokus på samfunnsansvar.

Sertifiseringer

ISO 9001: 

Mur i Sør as er tredjepartssertifisert i samsvar med ISO 9001.

Det betyr at vi har et kvalitet styringssystem som vi hele tiden arbeider etter i alle ledd, som sikrer at vi har en høy kvalitet på alt vi leverer av produkter. Motto : God kvalitet til avtalt tid hver gang.

ISO 14001:

Mur i Sør as er tredjepartssertifisert i samsvar med ISO 14001.

Det gjør at Mur i Sør as forplikter seg til å redusere den negative påvirkningen på miljøet gjennom vår virksomhet. Ved hjelp av disse systemene kan vi bidra aktivt til kontinuerlig forbedring og sette oss spesifikke miljø mål.

Se sertifikat

Miljøfyrtårn.

Gjennom Mur i Sør as sin Miljøfyrtårn sertifisering er vi aktivt med å bidrar til en bærekraftig fremtid og det grønne skiftet. Dette gjør at Mur i Sør har et stort fokus på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Se sertifikat

Se vår miljøkartlegging her.

Har du innspill til vårt klima- og miljøarbeid?
Ta kontakt med Mur i Sørs miljøfyrtårn-ansvarlig på e-post: egil@murisor.no

 

Vi er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet.

Fokus på bærekraft i alt vårt arbeid

Vi i Mur i Sør har en viktig rolle som samfunnsaktør – både som arbeidsgiver, leverandør og verdiskaper. Gjennom bevisste og gode valg for ansatte og kunder vil vi være med å bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Bærekraft er å gjøre mer med mindre ressurser. For oss er det et mål og en motivasjon i alt vi holder på med.

Vi har valgt oss tre av FNs bærekraftsmål som grunnlag for hvordan vi jobber, planlegger og skaper:

  • Vi vil ha trygge og solide arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø og gir stabile og forutsigbare ansettelsesforhold. (8.8)
  • Våre ansatte skal ha rettferdige lønnsvilkår hvor lik lønn gis for likt arbeid. (8.5)
  • Vi har særlig fokus på å gi utdanning og arbeid for unge som ønsker å være i et praktisk og skapende yrke. (8.6)

 

  • Gjennom våre kjerneoppgaver vil vi sikre trygge og tilfredsstillende boliger for alle, enten man eier selv eller er leietaker. (11.1)
  • Våre bygg og boliger skal være funksjonelle for alle og sikre effektiv arealbruk som bidrar til å verne natur og skog. (11.3)
  • Vi vil bidra til utbygging og urbanisering som gir inkluderende og tilgjengelige grøntområder og møteplasser som kommer alle til gode (11.7)

 

  • Vi forplikter oss til å sørge for minst mulig avfall fra våre byggeplasser gjennom målinger av alt levert avfall (12.5)
  • Vi har fokus på ombruk og varighet gjennom å tenke kvalitet i kjøp av materialer, utstyr og verktøy (12.5)
  • Gjennom fokus på materialvalg og produktvalg i samarbeid med våre kunder vil vi sikre en produksjon som mest mulig begrenser skadevirkninger for folk og for miljø (12.4)

Åpenhetsloven

Mur i Sør as er en bedrift som har stort fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi har forpliktet oss gjennom våre medlemskap i startbank, Miljøfyrtårn, Fair Play Agder og EBA å benytte tjenester og varer som er i henhold til et forsvarlig arbeidsmiljø.

For spørsmål: post@murisor.no

______________________________________________

 

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Søgne i Kristiansand kommune.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Driftsområde

Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi er hoved/totalentreprenør, underentreprenør eller leverandør og leverer murer- og betongtjenester til private og bedrifter.

Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger           

 Beskrivelse:
Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid.

Hele vår leverandørbase har vært gjenstand for risiko/aktsomhetsvurdering. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet, men også tjenesteområder som er relatert til administrasjon/drift er inntatt i vurderingen. Som et utgangspunkt vurderer vi at norske leverandører respekterer og forholder seg til formålet i lovgivning. Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå samt vår egen interne kjennskap til den enkelte av våre leverandører. Tjenesteleverandører innen personellutleie, transport og renhold har hatt et generelt utvidet fokus med tanke på vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Det er gjort en fordeling i tre ulike kategorier:

Grønn = vurdert å være uten særlig risiko gjennom påseplikt, nettbaserte undersøkelser i tilgjengelige registre, sjekk av startbank osv.

Gul = vurdert slik at vi ikke har noe bevis for at der finnes uregelmessigheter, men at vi er i tvil om det kan forekomme. Utvalget er basert på spesifikke bransjer som vurderes som risikoutsatt

Rød = vurdert slik at det finnes uregelmessigheter, og at vi enten har funnet bevis for at de ikke forholder seg til reglene i Åpenhetsloven eller at vi har sterk mistanke om at de gjør det

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser gjennom foretatt aktsomhetsvurdering. Enkelte av våre leverandører er som følge av bransjetilhørighet inntatt i gul gruppe og vil bli sjekket videre i tråd med intern rutine.     

   

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Beskrivelse:

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra og kjennskap til den enkelte leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente registre, som f.eks. Brønnøysundregisteret.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

En viktig kilde til vurderingsgrunnlag er den dialogen og det samarbeidet som skjer gjennom tjenesteproduksjon og samhandling med leverandørene på det enkelte oppdrag/byggeplass. Påseplikt og kontrollrutiner for utførelsen av arbeidet sammen med rutiner og praksis for fakturering, fakturagrunnlag og dokumentasjon, er alt sammen faktorer som gir god kjennskap til våre samarbeidspartnere og hvordan de i praksis forholder seg og etterlever åpenhetslovens intensjon og bestemmelser.

Leverandører der det er tvil om uregelmessigheter kan forekomme, vil bli kontaktet for å få innhentet informasjon og egenerklæring som kan avklare forholdet.

Avdekkede forhold som anses å være i uoverensstemmelse med forventet, lovbestemt praksis vil bli tatt opp med leverandør for utbedring. Om det ikke skjer, vil vi vurdere andre tiltak for å sikre at lovens intensjon etterleves.

Ved etablering av nye leverandørforhold skal aktsomhetsvurdering gjennomføres i samarbeid mellom prosjektleder og fagansvarlig.

Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd. Som en aktør i bransjen ønsker vi å bidra med vår innflytelse til at brudd på lovens intensjon forebygges og forhindres.